8 ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อระดับกลูตาไธโอน
ช่วงเวลาของวัน: นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Emory 
University กล่าวว่าระดับกลูตาไธโอนมีการเปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอด 24 ชม. โดยจะมีระดับสูงสุด 6 ชม. 
ก่อนอาหารแต่ละมื้อ และจะมีระดับต่ำสุดในช่วงเช้า
สภาวะทางสุขภาพ: ร่างกายอาจใช้กลูตาไธโอน
จนหมดอันเนื่องมาจากสภาวะทางสุขภาพหลายๆ 
ประการ
ปัจจัยด้านการใช้ชีวิต: เนื่องจากการสูบบุหรี่และการ
บริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปจะเพิ่มการ
ผลิตอนุมูลอิสระ พฤติกรรมทั้งสองนี้จึงมีผลทำให้
กลูตาไธโอนหมดไป
การใช้ยา: ทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อได้
ตามร้านขายยาต่างก็ลดระดับกลูตาไธโอนได้
อายุ: ผู้ที่มีอายุน้อยและมีสุขภาพดีมักจะมีกลูตา-
ไธโอนในระดับที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามระดับ
กลูตาไธโอนจะเริ่มลดลงเมื่ออายุประมาณ 45 ปี
และจะลดลงไปเรื่อยๆ
การรับประทานอาหาร: อาหารที่เป็นแหล่งที่มาที่ดี
ที่สุดของกลูตาไธโอนคือเนื้อสัตว์ปรุงสดใหม่ รวม
ถึงผลไม้สดและผัก (ทั้งแบบดิบและแบบปรุงสุก) 
อาหารที่ผ่านกระบวนการส่วนมากจะมีกลูตาไธโอน
น้อยมากถึงไม่มีเลย
สารต้านกลูตาไธโอน: อาหารบางอย่าง เช่น ซีเรียล 
ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากนม ไม่เพียงแต่ขาด
กลูตาไธโอนเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสารต้าน
กลูตาไธโอนอีกด้วย นอกจากนี้เครื่องดื่มที่เราดื่ม
เป็นประจำ เช่น ชาและกาแฟ ก็มีสารประกอบที่
ทำลายกลูตาไธโอนด้วย แม้จะมีในปริมาณความ
เข้มข้นที่ต่ำกว่าก็ตาม
น้ำหนักตัว: ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมักจะมีกลูตาไธโอน
ในระดับต่ำกว่าผู้ที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงปกติเนื่องจาก
ไขมันส่วนเกินมีความเกี่ยวข้องกับความเครียด
ออกซิเดชัน (ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดอนุมูลอิสระ)
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Copyright © 2013 by KYOWA HAKKO BIO SINGAPORE PTE LTD. 
All Rights Reserved. Designed by Livinism.